Održavanje
Kategorija: Ostalo/Održavanje

KONČAR - Električna vozila d.d. su vodeći hrvatski i regionalni proizvođač niskopodnih tramvaja, električnih lokomotiva, elektromotornih i dizelelektričnih vlakova. Naše aktivnosti obuhvaćaju razvoj, proizvodnju, modernizaciju i održavanje električnih tračničkih vozila kao i opreme i komponenata za električna vozila.

KONČAR - Električna vozila d.d. su član KONČAR Grupe.

Član UNIFE - Udruga Europske željezničke industrije.

Više pogledajte na: http://www.koncar-kev.hr/hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Temeljna načela

Načela upravljanja  vodama

Voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti.

Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija da to ostvare za sebe.

Upravljanje vodama prilagođava se globalnim klimatskim promjenama.

Za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja, kao i za svako pogoršanje stanja voda, plaća se naknada razmjerno koristi, odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene u stanju vodnih tijela, poštujući ekonomsko vrednovanje voda, povrat troškova njezinoga korištenja i zaštite vodnoga okoliša i drugih sastavnica okoliša.

Zaštita i korištenje voda temelji se na načelu predostrožnosti, poduzimanja preventivnih mjera, otklanjanja štete nanijete vodnom okolišu na mjestu njezinog nastanka te načelima »onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«.

Pri provedbi aktivnosti na očuvanju, zaštiti i korištenju voda, nadležna tijela odnosno nadležne pravne osobe sukladno Zakonu o vodama donose odluke što bliže mjestu gdje je voda izložena nekom utjecaju ili gdje se koristi.

Upravljanje rizicima od poplava zasniva se na načelima solidarnosti, prvenstva u potrebama, hitne službe, trajne imobilizacije i mobilizacije; planira se i koordinira na razini vodnog područja u cilju smanjenja rizika od štetnih posljedica poplava, posebno po život, zdravlje i imovinu ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarske djelatnosti i infrastrukturu.

U donošenju planskih dokumenata, sukladno Zakonuo vodama i posebnim propisima o zaštiti okoliša, osigurava se informiranje i sudjelovanje javnosti.

Upravljanje vodama koje ima prekogranični utjecaj ostvaruje se suradnjom s drugim državama, sklapanjem i provedbom međunarodnih ugovora, obavješćivanjem o prekograničnim utjecajima na vode i vodni okoliš, o velikim nesrećama kako ih definiraju propisi o zaštiti okoliša, kao i međunarodnom razmjenom informacija o vodama i vodnom okolišu.

Više pogledajte na: http://www.voda.hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Svake godine u Hrvatskim šumama priraste 9,6 milijuna m3 drvne mase, a godišnje se sječe 5,4 milijuna m3 bruto.

Od ukupnih površina po šumama i šumskim zemljištem, na krške šume i zemljišta otpada oko milijun hektara (42% svih šuma u Hrvatskoj). Njihova je osnovna vrijednost sadržana i njihovim općekorisnim funkcijama, u čuvanju tla od erozija, u oblikovanju krajolika, u promociji turizma.

LOVSTVO, TURIZAM, REKREACIJA...

Oko 89% ukupnog prihoda Hrvatske šume ostvaruju od osnovne djelatnosti - prodaje drveta. No, sve više na važnosti dobivaju i neke druge djelatnosti vezane za šumarstvo kao lovstvo, turizam, iznajmljivanje nekretnina, rekreativne aktivnosti i neke druge djelatnosti koje proizlaze iz širokog spektra općekorisnih funkcija.

Hrvatske šume gospodare s 37 državnih lovišta ukupne površine 331.000 ha u kojima domaći i strani lovci mogu loviti običnog jelena (prema posljednjem brojnom stanju divljači ovdje obitava 2916 grla), jelena lopatara, srnu, divokozu, muflona, divlju svinju, medvjeda, a od niske divljači zeca, fazana, divlju patku. Izgrađeni su brojni lovnotehnički objekti i lovačke kuće u kojima odsjedaju lovci. Neke od njih, nove ili obnovljene, kao Zlatna greda i Ćošak šume u Baranji, Brezovica u Sisku, Kondrić u Đakovu, Čambina u Podravini, Radinje u N. Gradiški i Fazanerija Peski u Đurđevcu sjajan su izlog lovišta, ljudi, običaja i kulinarskih dostignuća neke zemlje.

Hrvatske šume rasplažu i s 15 objekata za odmor otvorenog tipa na Jadranu, razasutih duž cijele obale Jadrana i prekrasnim otocima.

U dodatne djelatnosti spada i briga o šumskom bogatstvu. Velike vrijednosti krije šuma hrasta lužnjaka u Istri, kod drevnog gradića Motovuna. Pod korijenjem stogodišnjih hrastova rastu najskuplje gljive na svijetu, tartufi. Pronalaze ih specijalno obučeni psi koji ih nanjuše u zemlji, a u Istri se godišnje pronađe 3-5.000 kg ove cijenjene delicije.

Više pogledajte na: http://www.hrsume.hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Predmet poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. je obavljanje djelatnosti:

  • operativnih poslova tehničko - tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta prema Strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize,
  • programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje za državne ceste, projektiranje sa istražnim radovima te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste,
  • građenja državnih cesta, osim autocesta,
  • održavanja državnih cesta, osim autocesta,
  • ostale poslove upravljanja državnim cestama, osim autocesta,
  • organiziranja financiranja i financiranje građenja državnih cesta osim autocesta,
  • zaštite okoliša od utjecaja prometa na državnim cestama,
  • praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na javnim cestama,
  • vođenja jedinstvene banke podataka o javnim cestama,
  • ostale djelatnosti sadržane u izjavi o osnivanju društva

Više pogledajte na: http://www.hrvatske-ceste.hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Tvrtka je osnovana u veljači 2004.g. nakon sedam godina rada na poslovima upravljanja i održavanja stambenih zgrada.

Danas je preko tri i pol tisuće stambenih, poslovnih, apartmanskih... jedinica pod našom upravom.

UNIK ima pet djelatnika u radnom odnosu.

S obzirom na naš intelektualni kapital - znanje knjigovodstveno računovodstvenih i pravnih poslova te ono najvažnije - poznavanje tehničke problematike koja se pojavljuje u održavanju zgrada, osnovali smo tvrtku u skladu sa Zakonom o vlasništvu.

Osnovna djelatnost kojom se tvrtka bavi je upravljanje STAMBENO-POSLOVNIM zgradama prema članku 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Više pogledajte na: http://www.unik.hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Od registriranih djelatnosti Društva najznačajnije su: skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz komunalnog, tehnološkog, te različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada.

Flora je jedini nacionalni koncesionar za skupljanje svih vrsta električnog i elektronskog otpada (EE otpad). Flora je također nacionalni koncesionar i za skupljanje otpadnih ulja, baterija i akumulatora, otpadnih vozila, a regionalni koncesionar za skupljanje ambalažnog otpada i otpadnih guma.

Osim toga, Društvo gospodari Gradskim odlagalištem, bavi se održavanjem čistoće javnih gradskih površina, parkova i nasada. Flora gospodari gradskim bazenom, gradskim i okolnim grobljima, bavi se prodajom pogrebne opreme, ukopima i prijevozom pokojnika.

U vlasništvu Tvrtke je veliki vrtni centar i cvjećarnice s velikim izborom cvijeća, biljaka, grmlja, drveća, svih vrsta sadnica i ostalim stvarima za uređenje doma, vrta i okućnice. Također, na usluzi je stručni tim za projektiranje i izvođenje uređenja vrtova, okućnica, parkova i pejzaža.

Više pogledajte na: http://flora-vtc.hr/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Čuvar sjećanja s puno predanosti i brižnosti uređuje i održava grobove diljem Hrvatske onda kad Vi niste u mogućnosti. Očistiti i urediti grob, ukrasiti ga cvijećem, zapaliti svijeću tijekom godine ili u posebnim prilikama – učinit ćemo sve što je potrebno kako biste imali osjećaj da ste to učinili sami. Osmislili smo raznolike pakete naših usluga u nadi da će odgovarati Vašim zahtjevima, a kako biste bili sigurni u kvalitetu usluge po obavljenom poslu poslat ćemo Vam izvještaj s fotografijama. Imate li bilo kakvo pitanje ili upit, slobodno nas kontaktirajte – cilj nam je opravdati Vaše povjerenje.

Više pogledajte na: http://cuvarsjecanja.com/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti u sredini u kojoj radimo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, cilj nam je poboljšati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija našeg grada. Sve to čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Usmjereni smo na kontinuirano pružanje izvrsnih komunalnih usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških, te ljudskih resursa. Aktivno sudjelujemo u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima grada Koprivnice, posebno u promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi.

Više pogledajte na: http://www.komunalac-kc.hr/poduzece/

Cijena: Na upit
Kategorija: Ostalo/Održavanje

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zrinjevac redovno održava 114 ha ili točnije 11.403.241 m2 javnih zelenih površina u gradu Zagrebu.

Najveći dio održavanih zelenih površina pripada travnjacima – ukupno 10.326 134 m2.

Pod održavanjem gradskih parkova, travnjaka i drvoreda  podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina u parkovima, te postava i održavanje urbane opreme u parkovima i dječjim igralištima.

Više pogledajte na: http://www.zrinjevac.hr/

Cijena: Na upit